Förutsättningar på plats för Luleå att bli viktigt för framtidens LKAB

23 februari 2022
Kartbild över hamnen i Luleå

Luleå Kommun och LKAB har upprättat ett markanvisningsavtal som ger LKAB möjlighet att förvärva upp till 120 hektar yta på Svartön i Luleå. Framtidens hantering av järnsvamp kommer kräva nya och helt annorlunda logistiksystem än dagens pellets, vilket kräver tillgång till nya markytor. Dessutom kvalificerar sig Luleå som ett alternativ för LKAB:s industripark för kritiska mineraler, där lokaliseringsbeslut avses tas innan 30 juni 2022.

LKAB har sitt huvudkontor i Luleå och har sedan starten levererat järnmalm till stadens stålverk, det som idag är SSAB, samt exporterat järnmalmsprodukter härifrån i mer än 100 år.

– Med detta markanvisningsavtal kan vi nu projektera för framtidens lager- och lastningsanläggningar för järnsvamp som kommer vara något helt annorlunda än de system vi har idag. Det kräver nya markområden. SSAB har redan meddelat att de ska ställa om sitt nordiska system till ljusbågsugnar snabbare än beräknat. Samtidigt planerar vi inom Hybritsamarbetet att uppföra reduktionsanläggningar för järnsvamp i Gällivare. Det kräver en snabb omställning även av vårt logistiksystem för att förse SSAB, och eventuellt andra kunder, med järnsvamp inom några år. Därför är detta avtal ett viktigt steg på vägen och förutsättning för vår omställning, säger Michael Palo, Direktör Affärsområde Järnmalm.

LKAB har redan en betydande verksamhet i Luleå med huvudkontor, hamn samt forskning och utveckling. Idag är man mer än 220 anställda och planerar att bli fler. Ett innovationshus ska uppföras på Porsön i Luleå med 160 arbetsplatser. LKAB är också Sveriges största fraktbolag och den största aktören i Luleå Hamn. Årligen skeppas det ut mer än 5 miljoner ton järnmalm därifrån, förutom det som levereras direkt till SSAB i Luleå, och man importerar stora volymer råmaterial via Luleå. Samtidigt som ett uttalat mål med markanvisningsavtalet har varit att säkra och utveckla befintlig verksamhet inom järnmalm, har ett annat mål varit att skapa förutsättningar för den expansion som LKAB planerar.

– Vi planerar att utvinna kritiska mineraler som fosfor och jordartsmetaller från vårt gruvavfall. LKAB kommer bli en producent av cirkulära, fossilfria och kritiska mineraler för den gröna omställningen och hållbar utveckling. Det kräver investeringar i ny produktionskapacitet i Kiruna och Gällivare. Det apatitkoncentrat som produceras där ska sedan vidareförädlas till värdefulla och klimateffektiva produkter i en industripark vid kusten. Här har vi tittat på Luleå, Skellefteå och Narvik. Med den här markanvisningen har nu både Skellefteå och Luleå kvalificerat sig som realistiska alternativ med tillräcklig marktillgång, som blir en del av den totala jämförelsen och utvärderingen, säger Leif Boström, Direktör Affärsområde Specialprodukter.

Investeringen för att producera kritiska mineral från gruvavfall kan överstiga 10 miljarder kronor och skapa mer än 500 jobb. Markanvisningsavtalet innebär inte ett beslut i lokaliseringsfrågan, men skapar förutsättningar för att inkludera Luleå i jämförelsen.

Korta fakta om markanvisningsavtalet