Förstärkning för klimatet

25 november 2021
Ett klimatsmart betongprov där cementen är ersatt med masugnsslagg (GGBS). Därmed minskar LKAB koldioxidutsläppen.

Kirunagruvan minskar koldioxidutsläppen med hissnande 60 ton (!) per dag. Det är möjligt genom att ersätta cement med GGBS – en slaggprodukt från ståltillverkningen. – Betongindustrin är en stor källa till koldioxidutsläpp och vi jobbar hårt för att hitta andra, hållbara och långsiktiga lösningar. Det här är en viktig del i det arbetet, säger Benjamin Krutrök, gruppchef på LKAB Berg & Betong.

Få har missat den svenska cementkrisen som slog till med full kraft sommaren 2021. Det finns fortfarande ingen långsiktig lösning på plats och det innebär att Sverige riskerar att lida stor brist på cement. Och det får konsekvenser, inte minst för LKAB som är i behov av cement för att kunna bergförstärka. Det finns nämligen ingenting som är viktigare än säkerheten under jord vilket innebär att bergförstärkning och gruvproduktion går hand i hand. – Europa har använt sig av masugnsslagg under en lång tid i betongproduktionen. Anledningen till att vi inte har gjort det tidigare handlar om att det inte funnits några bra förutsättningar för det. Det handlar också om de krav som vi måste förhålla oss till, säger Benjamin Krutrök. 

Benjamin_Mikael_1.jpg

Mikael Kyrö, produktionschef för schaktgruppen i Kirunagruvan, tillsammans med Benjamin Krutrök, gruppchef vid LKAB Berg & Betong i Kiruna. 

GGBS är alltså en restprodukt från ståltillverkningen och sedan september i år finns en depå på plats i Skellefteå. Så fort den togs i bruk tecknade LKAB Berg och Betong också ett avtal med leverantören. – Enligt de krav vi har att förhålla oss till kan vi bara ersätta 30 procent av cementen med GGBS. Men det gäller inte all betong, säger Benjamin Krutrök.   Av den totala betongmängden som produceras i betongfabriken varje år – cirka 160 000 kubikmeter, är den så kallade schaktbetongen undantagen de krav som gäller en stor del av den infrastukturanpassade betongen. – Vi använder omkring 80 000 kubikmeter betong för schaktrenoveringar varje år. När jag fick frågan om att testa den här lösningen i en större skala kändes det självklart, säger Mikael Kyrö, produktionschef för schaktgruppen i Kirunagruvan.

Infrastrukturen och produktionsflödet i gruvan utgår till stor del från bergschakt, som används för att transportera malmen från produktionsområdena till huvudnivån för krossning och uppfordring. Dessvärre lider schakten av en del problem som kräver åtgärder i form av förstärkning – schaktbetong.  – Vi har provat en iblandning av 50 procent GGBS och det fungerar bra. Vi ska öka den mängden ytterligare, säger Mikael Kyrö. Men att använda sig av GGBS är ingen billigare lösning. Däremot är det en betydligt bättre och hållbarare lösning som innehåller flera mervärden. – För mig känns det viktigt att våra barn ska kunna åka skidor i framtiden också, säger Mikael Kyrö och fortsätter; – Varje dag reducerar vi koldioxidutsläppen med cirka 60 ton. LKAB Berg & Betong, som är en av Sveriges största betongtillverkare, har ett tydligt mål i sikte. Verksamheten ska ställas om för att kunna producera en fossilfri betong. – På sikt ska vi bli en koldioxidfri leverantör, säger Benjamin Krutrök.

KORTA FAKTA