Förhöjda radonhalter på Bolagsskolan och Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna

8 juni 2022

Mätningar av radonhalten på Bolagsskolan och Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna har visat förhöjda halter i delar av byggnaderna. LKAB har satt in åtgärder och ska i samverkan med kommunen utreda fortsatt agerande.

Mätningar som gjordes i mars indikerade förhöjda medelvärden, och efter det sattes elektronisk mätutrustning in som även visar variationer över tid och under dygnets timmar. Det visade sig att halterna sjunkit, något som dock är en naturlig variation under vår och sommar, bland annat för att fönster och dörrar hålls öppna oftare än vintertid.

Ventilationen i byggnaderna har ökats för att effektiva vädra ut radonet. Fortfarande var dock halterna i delar av byggnaderna så höga att ytterligare åtgärder behöver utredas. LKAB har tillsammans med kommunen och företaget som gjort mätningarna informerat verksamhetsutövare i Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan. 

Det är inte klart varför radonhalten har ökat, men det går inte att utesluta att det är den ökade sprickbildningen i fastigheterna som påverkat. Planerade åtgärder för Hjalmar Lundbohmsskolan är att fortsätta den redan genomförda ökningen av ventilation, och att dessutom installera särskilda utsug under grunden, där radon samlas. För Bolagsskolan, som har köpts av LKAB och förbereds för avveckling, kan det bli frågan om att flytta verksamheter med korttidskontrakt till ersättningslokaler.

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bequerel per kubikmeter, medelvärdet för Hjalmar Lundbohmsskolan låg i delar av fastigheten upp till 400 Bq. I Bolagsskolan fanns platser med upp till 1500 Bq men det är utrymmen där människor inte vistas längre perioder, som förråd och källare. Radon är hälsopåverkande först vid långvarig exponering.