CLImB – en helt ny modell för att mäta biodiversitet

20 januari 2021
Grafik som illustrerar climb-projeketet
Grafik: Ecogain

Nu klättrar näringslivets initiativ närmare målet att utveckla en värderingsmodell för biodiversitet. Nu har projektet, som fått namnet Changing Land use Impact on Biodiversity (CLImB), nått fram till utvecklings- och testfasen av olika värderingsmodeller.

Projektet är ett samarbete mellan Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain. I arbetet under projektets första fas har även externa intressenter och en referensgrupp bidragit med viktigt underlag. Referensgruppen som består av över 20 representanter för näringsliv, forskarsamhälle, myndigheter och NGOs kommer även vara viktig i det fortsatta arbetet. Det breda deltagandet i projektet visar att det finns ett stort intresse för frågan kring hur man kan mäta biodiversitet.

– Om vi vet hur vi ska mäta kan vi sätta mål, göra åtgärder och rapportera. Det hör vi ständigt i dialogen med företag och organisationer. En standardiserad och rimligt förenklad metod för att mäta biodiversitet vid förändrad markanvändning skulle stärka rättssäkerheten, inte minst vid miljöprövningar, menar Anders Enetjärn, ordförande i CLImBs styrgrupp.

Under projektets första fas har ett stort antal metoder ute i världen kartlagts, och en behovsanalys har genomförts. Slutsatserna är att en stor utmaning kommer vara att definiera vad metoden ska mäta. Med andra ord vilka parametrar som ska representera biologisk mångfald. Mycket fokus ligger därför på att CLImB ska innehålla relevanta mått på biologisk mångfald som även är brett applicerbara.

– En utmaning är att utveckla en metod som är anpassad efter flera olika sektorer. Metoden måste vara enkel att förstå och rymma viss flexibilitet så att den kan anpassas efter olika behov och förutsättningar, säger Josefin Blanck, styrgruppsledamot från Vattenfall. 

Projektets nästa fas går ut på att vidareutveckla och testa två olika värderingsmodeller, båda med sin grund i nationella och internationella metoder. Den ena utgår ifrån att bredare kategorier av habitat eller vegetationstyper ska utgöra ”proxys” för biologisk mångfald. Den andra utgår ifrån ett noggrannare arbete med att utveckla olika mätbara indikatorer för biologisk mångfald.

– I det här skedet behöver vi fortsätta ha en beredskap att följa de många andra initiativ som pågår inom det här väldigt dynamiska området. En viktig del i arbetet är att förankra valet av metodik i referensgruppen, säger Anders Forsgren styrgruppsledamot från Boliden.

När de båda värderingsmodellerna testats och utvärderats går projektet vidare mot den slutliga utvecklingen av en gemensam metod.

Mer information om projektet CLImB:

Målet är att CLImB blir ett väl fungerande verktyg som bland annat skapar ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser för företag, myndigheter och andra intressenter. Det ska även underlätta i näringslivets arbete med biologisk mångfald, såsom att utvärdera och sätta nya mål för biologisk mångfald.

Följande företag är med som partners i initiativet: Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

Projektet är öppet för att välkomna nya projektpartner.

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/nu-ska-storbolagen-mata-biologisk-mangfald/