Risker och riskhantering

LKAB är exponerat för olika typer av risker som kan få en väsentlig påverkan på koncernens måluppfyllelse såväl på kort som lång sikt. Att identifiera och agera på risker och möjligheter som påverkar LKAB:s konkurrenskraft är avgörande för att vi ska leverera i enlighet med våra strategiska prioriteringar och skapa värde för våra intressenter.

LKAB verkar i en kapitalintensiv bransch med en planeringshorisont som sträcker sig över flera årtionden. Liksom andra bolag inom branschen behöver LKAB beakta risker och möjligheter som har bäring på verksamheten som den ser ut idag och ett tiotal år framåt. Vi behöver också agera för att rusta oss för en omställning till helt nya omvärldsvillkor. Konkurrenskraft är en förutsättning för att kunna investera i framtiden. Det globala klimathotet innebär att järn- och stålindustrin behöver förändras i grunden. Detta medför möjligheter, men också risker, för LKAB.

En aktiv koncernövergripande riskhanteringsprocess skapar transparens och medvetenhet om de största riskerna, vilket bidrar till bättre underlag för prioriteringar och beslut. LKAB:s arbete med identifiering och hantering av risker är samordnat med strategi- och affärsplaneringsprocessen och är decentraliserad i enlighet med hur koncernen styrs. Riskerna är indelade i marknads- och omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

Läs mer om risker och riskhantering i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning