Finansiering

LKAB:s verksamhet finansieras genom det egna kassaflödet och externa lån, framför allt företagsobligationer.

Sedan december 2014 har LKAB finansiella instrument noterade för handel på NASDAQ Stockholm. Koncernen har kreditlöften och flera program för upplåning, såväl MTN-program som företagscertifikatprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i finansieringsbehov på kort sikt samt säkerställer finansiering på lång sikt.

Upplåningen hanteras centralt av LKAB Treasury Center, med syfte att säkerställa effektivitet och samordning av finansieringsbehov samt att hantera refinansieringsrisk.

Företagsobligationer

För att säkerställa tillgången till finansiella medel har vi flera program för upplåning, såväl MTN-program som företagscertifikatprogram.

MTN-program

LKAB har ett MTN-program för utgivning av företagsobligationer, så kallade Medium Term Notes, till ett maximalt belopp om 7 miljarder kronor. Inom ramen för programmet emitteras företagsobligationer i svenska kronor eller euro med löptid om minst ett år.

Utgivna företagsobligationer kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 9 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett så kallat ägarförbehåll.

Detaljerad information avseende MTN-programmet och riskfaktorer hittar du i relaterade dokument nedan.

Inom ramen för MTN-programmet har vi etablerat ett ramverk för gröna obligationer. Mer information om ramverket för gröna obligationer och vår Green Bond Impact Report finns i dokumentationen nedan.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagsobligationer

Svenska Handelsbanken AB (publ) är ledarbank för MTN-programmet.

Företagscertifikatprogram

LKAB har ett program för utgivning av företagscertifikat till ett maximalt belopp om 5 miljarder kronor. LKAB kan under detta program emittera företagscertifikat i svenska kronor eller euro med löptider som är kortare än ett år.

Utgivna företagscertifikat kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 5.1 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett så kallat ägarförbehåll.

Detaljerad information avseende företagscertifikatprogrammet ges i Informationsbroschyr – LKAB Företagscertifikatprogram.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagscertifikat

Handelsbanken Capital Markets är ledarbank för företagscertifikatprogrammet.