Förändringar i LKAB:s organisation och koncernledning

16 maj 2019

LKAB fortsätter arbetet med att föra ut operativa verksamheter i divisionerna samtidigt som stabsfunktionerna renodlas.

Markus Petäjäniemi tillträder den 1 juni tjänsten som ordinarie enhetschef på Teknik- och processutveckling (Petäjäniemi är idag tf. enhetschef). I samband med detta sker en omorganisation på enhetsnivå vilket innebär att funktionerna inom enheten Försäljning och logistik fördelas mellan Division Norra och Teknik- och processutveckling. Enheten Teknik- och processutveckling byter samtidigt namn till Marknad och teknik.

Logistikavdelningen kommer även fortsättningsvis att ha ett koncernövergripande uppdrag men kommer organisatoriskt att tillhöra Division Norra. Jan Lundgren, som för närvarande är tf enhetschef för Försäljning och logistik, övergår till tjänsten som avdelningschef för logistik.

Antalet medarbetare påverkas inte av omorganisationen.

Förhandlingarna med de fackliga organisationerna slutfördes den 16 maj.
Förändringarna gäller från den 1 juni 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents