Årsstämma i LKAB 2018

26 april 2018

Årsstämman i LKAB ägde rum den 26 april 2018 på Vetenskapens Hus i Luleå. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande och Lotta Mellström och Per-Olof Wedin valdes in som nya styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 2 882 Mkr, motsvarande 4 117 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2017.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén och Gunilla Saltin, samt nyval av Lotta Mellström och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. Hanna Lagercrantz och Leif Darner lämnade styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor. Deloitte AB har utsett auktoriserad revisor Peter Ekberg som fortsatt huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 640 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 280 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents