Varningsskyltar i östra Malmberget

5 juli 2022

LKAB monterar varningsskyltar längs uppdelad stängseldragning i östra Malmberget. Här får du reda på varför.

Kartbild över östra Malmberget
Varningsskyltar monteras längs grön linje på kartan med start under vecka 26, 2022. På skyltarna står att du inte bör vistas i området bakom stängslet.

Varför behövs ett stängsel i östra Malmberget?

För drygt tio år sedan blev markrörelserna vid den tidigare kända krosszonen vid Linnévägen större där tidigare gruvbrytning troligen medverkade och bostäderna behövde därför avvecklas. En krosszon är en naturlig svaghetszon där berget är sprött.

År 2015 fastställde Mark- och miljödomstolen i Umeå ett villkor som innebar att bostäder inte fick finnas på ett avstånd av 100 meter från där markrörelserna nådde de gränser som angavs i villkoret och detta fick till följd att bostäderna i delar av Östra Malmberget som tidigare var tänka skulle bestå måste avvecklas. Denna avveckling är i stort sett fullföljd. LKAB har köpt samtliga fastigheter och rivit byggnaderna som berörs.

I området innanför det uppdelade stängslet finns, förutom den nämnda krosszonen, områden där det kan uppstå synliga markrörelser/gropar till följd av att det varit ett bebyggelseområde som inte längre underhålls. Det innebär att det kan uppstå skador på fordon och en viss olycksrisk för gående och cyklande. Det är däremot inte risk för större ras eller liknande.

Eftersom området är olämpligt för allmänhetens vistelse är det vår önskan att helt stängsla in området så att det ingår i gruvindustriområdet samt att bilda en grön ridå för att minska damning och få ett mer tilltalande utseende.

Varför är stängslet inte heltäckande?

LKAB har begärt att Gällivare kommun ska ändra detaljplanen för området från bostäder till gruvindustri för att marken ska kunna bli en del av gruvindustriområdet. Detta har inte genomförts trots att området inte längre används och inte kommer att användas för bostäder.

Kommunen har också behållit ägandet till gatumarken i stället för att sälja den till oss, trots att den numera inte fyller någon funktion utifrån kommunens åtaganden att sörja för vägar som behövs i ett samhälle. Så länge kommunen inte ändrar detaljplanen kan vi inte på egen hand tvinga sig till förfoganderätten över området.

Detta kan annars ske genom en markanvisning enligt minerallagen. Om sådan förfoganderätt blir nödvändig kan däremot regeringen meddela ett s.k. planföreläggande mot kommunen då de har skyldighet att i sin planläggning se till att gruvdriften som utpekat riksintresse inte hindras.

LKAB strävar efter att kunna sätta upp ett heltäckande stängsel för tryggheten för dem som bor närmast och för allmänheten i övrigt men hindras att fullfölja detta av Gällivare kommun.

Vad händer framöver?

Det finns inga markrörelser på den östra sidan av krosszonen vid Linnévägen och det finns ingen anledning att anta att några sådana kan uppkomma till följd av fortsatt gruvbrytning utifrån nuvarande förutsättningar. Ingen ändring av stängseldragningen mot de östra delarna av Östra Malmberget är alltså aktuell.

Du kan därför betrakta det nu uppdelade stängslet som den linje som i framtiden ska avgränsa industriområdet, medan området däremellan och det kvarvarande bostadsområdet ska utformas så att det blir en trivsam vistelsemiljö. Detta fordrar dock kommunens medverkan.

Kartbild över gruvindustriområdet
Denna bild illustrerar nuvarande industriområde och vilka förändringar som kan komma med fortsatt gruvdrift (röd linje). Den röda linjen i nord-sydlig riktning i östra Malmberget är lika med den där det uppdelade stängslet nu finns och förväntade förändringar i industriområdets omfattning i den delen.

Vi har alltså i nuläget inte rätt att se till att stängslet är täckande och ser det därför som viktigt att upplysa om förhållandena på platsen. När det gäller de vägar där det saknas stängsel så ägs dessa av Gällivare kommun. Vi förfogar inte över dem, utan kommunen ansvarar för de säkerhetsfrågor som gäller vägarna och måste svarar på frågor om detta.

LKAB har personal som dagligen går igenom området för att observera förändringar och utifrån det bedöma om ytterligare åtgärder måste vidtas.

Reviderad avvecklingsplan för Malmberget

Helt nyligt har det gjorts en revidering av den avvecklingsplan som togs fram 2017 enligt ett villkor meddelat av Mark- och miljödomstolen. Revideringen har bland annat gjorts efter synpunkter som framförts vid samråd med både Gällivare kommun och länsstyrelsen och den innehåller tydligare beskrivningar av vad som avgränsar vårt industriområde och förutsättningarna för det. Det finns också förtydliganden kring vad som utgör skäl för avveckling och när sådana inte finns.