Utökad prospektering ska ge tydligare bild av malmkroppen

26 oktober 2018
Uppmärkta borrkärnor

Den nya kunskapen om mineraliseringens utbredning mot djupet gör att LKAB nu satsar stort på prospektering för att säkra framtida volymer.– Vi kommer att undersöka närområdet med flera olika metoder parallellt, ändå tar det ett par, tre år innan vi har en klarare bild, säger Pierre Heeroma, direktör för enheten Prospektering, strategi och affärsutveckling.

För att kunna öka kännedomen om hur mineraliseringen fortsätter norrut och mot djupet ska LKAB använda sig av en rad olika metoder. Dels handlar det om att driva ort under jord som man sedan kan borra ifrån, dels om borrning från markytan. Dessutom utförs en flygmätning, och undersökningar som mäter om det finns goda elektriska ledare i berget norr om den kända fyndigheten.– Under jord kommer vi att driva en ort från 1365-metersnivån norrut, mot Luossavaara och det vi kallar Per Geijer-malmerna öster om Luossavaara. Därifrån kommer vi borra mot båda de fyndigheterna och mot den norra delen av Kiirunavaarafyndigheten. Bara att driva orten tar dock cirka ett år, säger Pierre Heeroma.

Flygmätning med helikopter

Men hjälp av elektrisk ström kan man dels se om det finns goda ledare i berggrunden, som till exempel järnmalm, dels få en grov uppskattning om riktningen på en sådan ledare. Tekniken kallas mise-á-la-masse och går enkelt beskrivet ut på att man placerar en elektrod i ett borrhål och en annan elektrod som ansluter till bergmassan längre bort, kopplar på likström och sedan mäter spänningen i olika riktningar.
– Vi har också startat en elektromagnetisk flygmätning huvudsakligen av Per Geijer-malmerna samt Luossavaara. Den utförs med helikopter som har ett instrument hängande under sig som gör att man kan se avvikelser i det elektromagnetiska fältet, så kallade anomalier, ner till mellan 500 och 1 000 meters djup beroende på förhållandena på platsen. Det kan indikera om där finns goda ledare som exempelvis järnmalm, men för att veta säkert måste man alltid borra genom anomalier, säger Pierre Heeroma.

Därför planeras också att borra neråt i berggrunden från mark­ytan. Tanken är att skapa en profil mellan Kiirunavaara och Luossavaara för att klargöra de geologiska sambanden och se om det eventuellt finns järnmalm där.
– Jag tror många Kirunabor har sett lutningen och formen på de gamla dagbrotten i de två bergen och ställt sig frågan ”undrar om de sitter ihop någonstans under marken”. Nu hoppas vi kunna få ett svar på det, säger Pierre Heeroma.