Prospektering ska säkra tillgången på järnmalm för LKAB

22 januari 2019
kvinna
Monika Sammelin, chef för gruvnära prospektering. Foto: Mauritz Magnusson

Ett gruvbolag prospekterar för att säkra tillgången på råvara. Genom att ständigt öka mineraltillgång och mineralreserv läggs grunden för fortsatt verksamhet. För LKAB är prospekteringsarbetet just nu inne i en intensiv fas i både Kiruna, Malmberget och i Svappavaara.

– Ett bolag som inte prospekterar planerar för nedläggning. Så krasst kan man se på saken. Därför är det glädjande att LKAB siktar mot framtiden i form av ökande prospekteringsinsatser och de olika initiativ som pågår i form av till exempel SUM, Sustainable Underground Mining och HYBRIT, säger Monika Sammelin, tillförordnad avdelningschef för prospektering på LKAB.

Att prospektera handlar enkelt uttryckt om att med olika metoder samla så mycket information som möjligt om mineraliseringen i berg­grunden. Ett sätt är att undersökningsborra då långa borrkärnor plockas upp från berggrunden. Borrkärnorna karteras, analyseras, data tolkas och ligger sedan som grund för geologiska modeller. LKAB undersökningsborrar både ovan och under jord. För att förstå geologin bättre i ett område görs även markmätningar på olika sätt, både från luften och från markytan.– Prospektering tar tid, är dyrt och kräver systematik. Det handlar om att ge LKAB framförhållning, därför måste vi tänka 20–30, ja, uppemot 50 år framåt i tiden, säger Monika Sammelin.

Foto: Fredric Alm

Kiruna

LKAB prospekteringsborrar från undersökningsort på 1375-metersnivån i Kirunagruvan, i syfte att ta reda på mer om mineraliseringens geometri på djupet och mot norr. I början av november sköt LKAB Berg & Betong AB första salvan för att förlänga undersökningsorten på nivå 1375 och under månaden har man drivit orten drygt 95 meter. Att driva undersökningsort sker alltid i nära samarbete med prospekteringsavdelningen.

För att komplettera informationen planeras även borrning från markytan. Just nu tas borrprogram fram, där det framgår hur tätt borrhålen ska sättas, var, åt vilket håll och hur djupt de ska gå.För att ytterligare öka kännedomen om mineraliseringen i Kirunaområdet har LKAB under hösten gjort elektromagnetiska flygmätningar av Per Geijer-malmerna och Luossavaara.

Malmberget

Det finns ett tjugotal malmkroppar i Malmberget av varierande storlek och prospekteringsarbetet sker främst i de större malmkropparna, Printzsköld, Alliansen och Fabian. Under året påbörjades bygget av en undersökningsort för malmkroppen Fabian. För att undersöka hur det ser ut under 1250-metersnivån planeras även vägbyggen neråt från nuvarande huvudnivå.– Det är fortfarande för tidigt att säga hur det ser ut på djupare nivåer men det är i våra stora malmkroppar som vi måste säkra upp volymerna i Malmberget, säger Monika Sammelin.

Svappavaara

I Leveäniemi utförs borrning för att förtäta borrhål och verifiera äldre data för att på det sättet bygga på kunskapsbasen. I Mertainen sker i dagsläget ingen prospektering. Vad gäller Gruvberget så startar LKAB under 2019 ett större borrprogram som kommer att pågå under cirka 3 år. Här vill vi säkerställa hur mineraliseringen ser ut, främst mot djupet men även åt sidorna.– Malm är ingenting man bara hittar, det är hårt arbete bakom och det måste finnas ekonomi att bryta den mineralisering vi finner innan vi kan börja kalla den för malm, säger Monika Sammelin.