Nytt miljötillstånd i Malmberget en förutsättning för omställningen

22 september 2021
Flygbild över industriområde

Arbetet med ansökan om nytt, samlat produktionstillstånd för Malmberget har pågått i mindre omfattning sedan 2018 men nu går det in i en ny, intensiv fas. Målet är att ha en ansökan inlämnad i slutet av 2022. 

Ansökan omfattar en fortsatt och utökad produktion i redan befintliga anläggningar, samt ett nytt apatitverk med tillhörande verksamhet, utökat sand- och klarningsmagasin, reservdeponi för sidoberg samt deponi för kalkavfall och inert avfall. Dessutom kommer tillståndsprövningen ta höjd för HYBRIT:s planerade verksamhet inom ramen för LKAB:s område.– Produktionen i sig kan vi hantera inom dagens tillstånd. Däremot har begränsningarna för deponering av sidoberg och anrikningssand blivit ett allt större problem för oss, vilket gör att vi inte kan producera de mängder som annars skulle vara möjligt inom nuvarande tillstånd. Så det här är väldigt viktigt för oss, säger Monika Sammelin, områdeschef i Malmberget.– Det här tillståndet är oerhört viktigt både på kort och lång sikt. Kortsiktigt är det en förutsättning för att ge verksamheten möjlighet att säkra fortsatt drift och att fortsätta de kontinuerliga förbättringar som tagit oss dit vi är idag. På längre sikt är det nödvändigt för genomförandet av verksamhetens klimatomställning och andra planerade initiativ för en miljövänligare produktion, säger Mårten Fäldner, projektledare för tillståndsansökan.

En sådan här tillståndsansökan innebär ett väldigt omfattande arbete för att bland annat identifiera, utreda och beskriva alla de möjliga miljökonsekvenser verksamheten kan medföra. För en verksamhet som vår gäller i första hand att undvika påverkan helt, i andra hand minimera genom olika skyddsåtgärder och, i de fall där påverkan ändå sker, kompensera. Därför kommer ansökan också innehålla förslag till skydds- och kompensationsåtgärder. Dessutom ska efterbehandlingsplanen, det vill säga hur man ska jobba för att återställa miljön när gruvbrytningen är klar, ses över och uppdateras.– Vi är laddade och ser fram emot tillståndsprövningen. Samtidigt har utmaningarna blivit allt större för tillståndssökande företag och jag hoppas mycket på de initiativ som tagits för att effektivisera och korta tillståndsprocesserna, säger Mårten Fäldner.

Under hösten 2021 kommer LKAB att inleda samråd med myndigheter, allmänhet och andra intressenter. Mer information om dessa samråd kommer när det blir aktuellt, bland annat på LKAB.com, i våra sociala medier och via annonsering. Ansökan planeras sedan att lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2022.