LKAB:s miljö- och omgivningspåverkan följs upp och redovisas

5 oktober 2020
Vy över Malmberget
Malmberget

Buller, damning och vibrationer är några exempel på mätningar som ingår i LKAB:s egenkontrollprogram. Resultaten redovisas årligen i miljörapporten och via ett informationsmöte. I år sker allt digitalt.

– Vi väljer att köra ett digitalt möte på grund av coronapandemin och hoppas att så många som möjligt loggar in och deltar, säger tillförordnad KMA-chef Linda Karlsson.

IMG_6660 fixad print.jpg

PM10-mätare i Östra Malmberget.

Figur 1 PM10.jpg
Figur 2 PM10.jpg

Ett av områdena som är kopplade till miljövillkoren för verksamheten i Malmberget är mätning av PM10 en sorts mycket små dammpartiklar som mäts på två ställen i samhället.

– I Koskullskulle ser trenden för årsmedelvärdet positiv ut och det ligger under de två föregående åren, säger Linda Karlsson.

Även i Östra Malmberget ser genomsnittet bra ut, men under sommarmånaderna sticker mätvärdena iväg.

–  Under juni och juli i år anlades nya infartsvägen till östra Malmberget, PM10-mätaren är placerad i direkt anslutning till vägen och har då gett kraftigt utslag under perioden för anläggning. Bortsett från den extrema perioden ser trenden bättre ut än tidigare år, säger hon.

Nedfallande stoft eller damning mäts på flera platser i samhället med så kallade NILU-burkar.

– Vi har haft mycket damning i år i perioder och det finns flera olika anledningar. En torr vår och försommar, produktupplag inför majstoppet i förädlingsverken, anläggande av vägen i östra Malmberget och damning från olika rivningsområden i Malmberget, säger hon.

IMG_6659 fix print.jpg

Anläggningsarbetet vid den nya dragningen av Östra länken har resulterat i damning under sommaren.

LKAB jobbar redan med flera olika förebyggande åtgärder. Inne på industriområdet gödslas grönområden, upplag och dammbankar bevattnas till exempel.

– Vi sopar, spolar, saltar och vattnar vägar och vägbankar i delar av samhället och har även provat en speciell saltlösning för att binda dammpartiklar långsiktigt, säger Ronnie Hansson, sektionschef för Driftservice i Malmberget.

– Vi jobbar just nu på att titta på andra lösningar och platser för var våra produktupplag kan läggas för att minimera damningen mot samhället, här har vi en pågående dialog med länsstyrelsen. Vi håller även på att ta fram en metod som genom att placera ut sensorer kunna spåra spridningen av damm. Detta gör att vi kan utvärdera nuvarande dammbekämpande åtgärder på ett effektivare sätt, säger Pär Alapää, miljöingenjör i Malmberget.

Buller

Buller ingår i miljövillkoren och LKAB jobbar systematiskt med att identifiera bullerkällor, ranka dem och prioritera vilka åtgärder som ger mest effekt. Trafikbuller åtgärdas med vallar och plank där det är lämpligt.

– Vi prioriterar bullerkällor nära samhället och jobbar med att antingen bygga bort ljudkällan helt eller minimera genom isolering alternativt helt byta ut den lösning som finns, säger Ronnie Hansson.

Vibrationer

Vibrationsmätningarna delas in i vibrationer från sprängning och vibration från seismisk aktivitet.

– Jämfört med i fjol har antalet registrerade vibrationer som överskrider villkoret gått ner. Även antalet seismiska händelser är hittills färre än förra året, säger Johan Törner, utvecklingsingenjör på LKAB.

En stor seismisk händelse ger utslag på fler mätpunkter än en liten, avståndet till centrum av skakningen och vilken typ av berg som vibrationsvågen transporteras genom styr hur stor vibrationen blir.

– Maj sticker ut som månaden med flest höga registreringar som ligger över nivåerna i villkoren. Den 24:e vi hade en stor seismisk händelse.  Den resulterade i tolv sådana registreringar i vibrationsmätarna av totalt 13 den månaden, säger Johan Törner.

Fyra tillfällen har LKAB uppmätt vibrationer från sprängningar som är högre än 3 mm per sekund.

Är du intresserad av att få höra mer om mätresultaten och de åtgärder LKAB jobbar med för att minimera omgivningspåverkan? Välkommen att delta på ett digitalt informationsmöte den 8 oktober klockan 18.