LKAB bjuder in till kompletterande samråd och öppet hus för cirkulär industripark i Luleå

17 april 2023

LKAB bjuder in till ett kompletterande samråd inför ansökan om miljötillstånd avseende en nyetablering av en cirkulär industripark på Svartön i Luleå kommun.

LKAB planerar att bygga en cirkulär industripark på Svartön utanför Luleå. Här ska dagens biprodukter från järnmalmsproduktionen förädlas till användbara och nyttiga produkter, som sällsynta jordartsmetaller (REE) till elbilar och vindkraftverk samt fosfor till mineralgödsel för säker matproduktion. 

LKAB bjuder in till ett kompletterande samråd inför ansökan om miljötillstånd avseende en nyetablering av en cirkulär industripark på Svartön i Luleå kommun. Tidigare har ett avgränsningssamråd hållits under maj 2022 där det också fanns möjlighet att lämna synpunkter och få information. Anledningen till att vi nu håller ett kompletterande samråd är för att projektet har förändrats då ett par anläggningar har utgått, större kännedom om hur vattenverksamhet och kaj kommer att utformas samt att mängder ingående råvaror och kemikalier har förändrats. 

Sammanfattningsvis kommer ansökan att avse ett miljötillstånd att bedriva storskalig cirkulär industriverksamhet samt hamnverksamhet på Svartön. Den planerade verksamheten kommer bland annat medföra miljöeffekter kopplade till resursanvändning i form av kemiska produkter, vatten och energi, utsläpp till luft och vatten, ökade transportrörelser i närområdet, buller samt risker på grund av hantering av kemikalier. Verksamheten kommer även inkludera vattenverksamhet då vi planerar att anlägga en ny kaj och göra utfyllnad för utökad produktionsyta. Detta medför påverkan på vatten- och landområden.  

LKAB avser att söka tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. LKAB:s cirkulära industripark kommer bestå av flera processanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken och innebär byggnationsarbeten och drift som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av den högre kravnivån i den så kallade Sevesolagstiftningen.  

Innan ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen hålls samråd med syfte att bestämma tillståndsansökans innehåll och omfattning. Vi genomför nu ett så kallat kompletterande samråd inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. Samrådet genomförs med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, närliggande verksamheter inklusive Sevesoverksamheter samt med övriga statliga myndigheter, Luleå kommun och allmänheten. 

Ta del av samrådsunderlag och lämna synpunkter

Under Öppet hus och samråd  

Den 25 och 26 april håller vi Öppet Hus med kompletterande samråd på Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå. Här finns också en utställning och skisser på industriparken för dig att ta del av. Öppet Hus öppnar kl. 15.00.

Program, Vetenskapens hus i Luleå 

Tisdag 25/4  
kl. 15.18 Öppet hus och Kompletterande samråd  

Vi finns på plats för att besvara dina frågor och ta emot dina synpunkter.  

kl. 18.00-19.00: Presentation: Vad planerar LKAB att göra i Luleå?  

Hör mer om LKAB:s planer i Luleå och utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor.  

Onsdag 26/4  
kl. 15.00-18.00: Öppet hus och Kompletterande samråd  

Vi finns på plats för att besvara dina frågor och ta emot dina synpunkter.  

Den digitala samrådsportalen  

Samrådshandlingar finns tillgängliga och synpunkter kan lämnas via vår digitala samrådsportal.

Skriftligt (mejl och brev)  

Det går också bra att beställa samrådshandlingar och skicka skriftliga synpunkter till oss per mejl eller post till adress; lkabindustripark@sweco.se

eller

Sweco Sverige AB, att: Elin Törnander, Box 34044, 100 26 Stockholm (Sweco bistår LKAB med hantering av samrådsprocessen).  

Fysisk tillgång till samrådshandlingar  

Samrådshandlingar går också att hämta ut i pappersformat hos LKAB på Varvsgatan 45, 972 33 Luleå, under kontorstider. Synpunkter lämnas enligt ovan nämnda alternativ.   

Lämna synpunkter senast 12 maj 2023  

Synpunkter på samrådsunderlaget kan lämnas under perioden 12 april – 12 maj 2023.  

Övrig information och frågor   

Elin Törnander på tel. 070-896 23 26, e-post elin.tornander@sweco.se eller postadress: Sweco Sverige AB, att: Elin Törnander, Box 34044, 100 26 Stockholm  

eller  

Roger Larsson, miljöingenjör på tel. 010-144 54 66, e-post roger1.larsson@lkab.com eller postadress: LKAB Luleå, att: Roger Larsson, Box 952, 971 28 Luleå