LKAB ansöker om markköp i Porjus

16 februari 2023

LKAB har lämnat in en ansökan till Statens fastighetsverk om att köpa mark i närheten av Porjus. Markköpet sker i ett mycket tidigt skede i studierna för eventuell framtida produktion av vätgas till LKAB:s produktion av koldioxidfri järnsvamp.

– Vi ska ställa om på alla våra verksamhetsorter och i Malmberget har vi redan börjat. Just nu pågår det förberedande arbeten inför det vi kallar framtidens industriområde, säger Monika Sammelin, områdeschef LKAB Malmberget.

Den första demonstrationsanläggningen för järnsvampsproduktion med fossilfri vätgas planeras att tas i bruk inom några år (med det som benämns Hybrit-teknologin).

– Vi ser redan nu att alla nya anläggningar inte kommer att rymmas på vårt nuvarande industriområde och måste därför leta efter andra lämpliga platser för kommande etableringar, säger Monika Sammelin.

Förutsättningar utreds

Olika lösningar undersöks och inget beslut finns i detta skede. Det har inletts en dialog med Statens fastighetsverk om ett markförvärv i anslutning till Porjus. Processen kan ta upp till flera år att genomföra.

– Det handlar om ett område som vi på sikt eventuellt kan se som lämpligt för vätgasproduktion, men till att börja med behöver vi utreda vilka förutsättningar som finns, säger Mats Ylipää, tf sektionschef transformation LKAB Malmberget.

Fortsatt dialog

En ny verksamhet av den här omfattningen är tillståndspliktig, vilket innebär att myndigheter och domstol i en tillståndsprocess slutligen avgör om verksamhets får bedrivas och i så fall hur. Inför en sådan prövning sker samråd med berörda.

Det är många faktorer som spelar in i ett beslut som detta. Vi har stor respekt för de intressen och den markanvändning som finns i området och därför vill vi vara tydliga med att arbetet kommer att ske i dialog med närboende och andra sakägare, säger Monika Sammelin.

Den blågröna markeringen visar området som innefattas i LKAB:s ansökan till Statens fastighetsverk.