Grundvattnet mäts i realtid

16 april 2019
Två kvinnor i varseljackor kontrollerar mätstation.

Ett stort antal projekt med analyser och utredningar genomförs av LKAB på miljöområdet varje år. Nu intensifieras arbetet ytterligare. Bland annat med en omfattande grundvattenutredning i Malmberget.– Många saker som vi gör ingår i vårt egenkontrollprogram, men nu förbereder vi oss även för en miljötillståndsprövning för hela den samlade verksamheten i Malmberget, säger Viveka Nordanfjäll Roslin, projektledare på miljöavdelningen och ansvarig för kommande totalprövning.

Genom mätvärdena från de totalt 30 mätpunkterna skapas en grundvattenmodell för området.– Med hjälp av mätvärdena och en rad olika fältförsök tas en yt- och grundvattenmodell fram som i sin tur bidrar till att bedöma gruvans omgivningspåverkan nu och i framtiden, säger Viveka Nordanfjäll Roslin.

Årstidsskiftningar

Det är normalt att grundvattennivåerna skiftar över årstiderna och i ett område intill en gruva förväntas lägre nivåer på grund av att vattnet pumpas upp.– Informationen vi får från mätningarna kontinuerligt och i realtid ingår i vårt egenkontrollprogram, men kommer även att användas som underlag inför miljötillståndsprövningen, säger Viveka Nordanfjäll Roslin.En sedan tidigare vanlig syn är de så kallade NILU-burkarna som är utplacerade i områden som ansluter till LKAB:s industriområde. De mäter nedfallande stoft och resultatet från mätningarna redovisas på LKAB:s hemsida.

Även luftkvalitet mäts

Sedan två månader har ytterligare mätning av luftkvalitet påbörjats. Två containerliknande stationer som är utplacerade vid varsin skola i närområdet mäter svaveldioxid, kväveoxider, partiklar i olika fraktioner, flyktiga organiska föreningar, PAH och metaller, ozon, fluor och klor.– Det här är en del av alla utredningar som görs inför miljötillståndsprövningen. Resultatet ska vi jämföra mot miljökvalitetsnormen och sedan ska spridningsberäkningar göras. Det vi ska komma ihåg är att mätningarna inte gör skillnad på källan till utsläppen. Vår verksamhet, trafik och vedeldning är några exempel på olika källor till luftföroreningar, säger Charlotte Mattsby, projektledare på miljöavdelningen med fokus på buller och luftkvalitet.Underlaget till miljötillståndsansökan ska vara klart att skickas in till Mark- och miljödomstolen under sista kvartalet 2020. I den ingår ett stort antal utredningar, bland annat kring buller, luft, vatten och trafik.