Frågor och svar från miljöinformationsmöte i Gällivare

30 november 2022

I början av november hölls det årliga miljöinformationsmötet i Gällivare för Malmberget och Koskullskulle, enligt villkor 31. Nedan besvaras de frågor och synpunkter som kom in under mötet.

För närvarande har den sin plats på det nya torget i Malmberget, men skulle Gruvgubben behöva flyttas i framtiden så är Koskullskulle en bra plats som anknyter både till industrihistoria och att upphovsmannen till statyn kommer från Koskullskulle.
Att sköta dessa delar är ett kommunalt ansvar och frågan behöver riktas till Gällivare kommun. LKAB har erbjudit kommunen hjälp att rusta upp infrastrukturen i östra Malmberget samt att utveckla området med aktivitets- och mötesplatser för alla åldrar. Gällivare kommun har tackat nej till denna hjälp.
LKAB ersätter kommunen för att upprätthålla busstrafiken till östra Malmberget. Om kommunen beslutar att förbättra och utveckla servicen så är vi öppna för den diskussionen. Busstrafiken är ett kommunalt ansvar och frågan behöver riktas till Gällivare kommun.
LKAB anser precis som frågeställaren att fiber bör finnas i ett utvecklingsområde, men där har kommunen som nätägare en annan syn. Det som LKAB uttryckligen har sagt till kommunen är att vi gärna deltar i en utveckling av infrastrukturen. I det ingår även fiber. LKAB önskar själv fiber till Gamla Malmstaskolan och övriga av bolagets fastigheter i området.

LKAB:s syn är att alla områden ska ha fungerande infrastruktur, inklusive bredband, så länge någon bor inom området, vilket vi löser tillsammans med Gällivare kommun på övriga områden i Malmberget, men i östra Malmberget säger kommunen nej till detta.
Belysningen är en del av infrastrukturen och LKAB är villiga att medverka till en utveckling och upprustning av infrastrukturen i östra Malmberget. Belysning av allmänytor är ett kommunalt ansvar och frågan behöver riktas till Gällivare kommun.
Grunden i LKAB:s ersättningsregler är att de som säljer sitt boende till LKAB själva måste ordna sitt nästa boende. LKAB bygger själv nya bostäder och stöttar även andra aktörer som vill bygga bostäder i Gällivare.
Generellt så klagar boende allra mest på dålig vattenkvalitet i kranarna, slukhål som uppstår när ledningar går sönder, att vägarna är trasiga och att området förslummas. Alla de sakerna är infrastruktur som kommunen äger och där LKAB länge har erbjudit att bidra till upprustningen. Det vägrar kommunledningen gå med på. Så här kan det inte fortsätta. Boende i området har rätt till en fungerade samhällsservice. LKAB vill alltså förbättra dagens boendemiljö, oavsett vad som ska ske där i framtiden.
Dragningen av bilvägarna är ett kommunalt beslut, LKAB har byggt efter den sträckning och anvisningar som kommunen har bestämt.
LKAB önskar stängsla in alla områden som kan vara farliga att vistas på för människor och djur. Stängslet monteras upp innan faran uppstår. För LKAB är det därför obegripligt att Gällivare kommun genom sin myndighetsutövning aktivt fattar beslut mot detta synsätt, när LKAB dessutom ersatt alla privatpersoner i området. 
Den nya infarten är utformad för att minska trafiken efter vägarna som är närmast bostäder. Efterlevnad av trafikregler utanför området är utanför vad LKAB har rådighet över. 
Gruvverksamheter som LKAB Malmberget påverkar miljön i omgivningen på flera sätt. Det handlar till exempel om markpåverkan, vibrationer från sprängningar och seismisk aktivitet, utsläpp till luft och vatten. Verksamheten är också strikt reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. För att kontrollera verksamhetens miljöpåverkan bedrivs omfattande mätning och provtagning. 
Gruvverksamheter som LKAB Malmberget påverkar miljön i omgivningen på flera sätt. Det handlar till exempel om markpåverkan, vibrationer från sprängningar och seismisk aktivitet, utsläpp till luft och vatten. Verksamheten är också strikt reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. För att kontrollera verksamhetens miljöpåverkan bedrivs omfattande mätning och provtagning. 
En gång- och cykelväg finns upprättad i anslutning till nya infartsvägen. Vid Snickarbacken finns sedan tidigare en gångväg som kommer justeras i samband med att den nya parkeringen byggs.  
Vi kan inte se några förhöjda värden i mätpunkt MNE37. Under 2022 har vi så här långt ett månadsmedelvärde på 154 g/100m2. Enligt rådande bedömningsgrund är allt under 500 g/100m2 att bedöma som lågt. Värdet har inte varit högre än 500 någon månad under 2022. 
Inandning av luftburna partiklar kan ge skadliga hälsoeffekter. LKAB kontrollerar luftburna partiklar genom mätning av PM10 (partiklar med diameter upp till 10 mikrometer) i både Malmberget och Koskullskulle. Mätningarna visar mycket låga halter jämfört med miljökvalitetsnormen i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). 

LKAB övervakar även nedfallande stoft som kan ha en nedsmutsande effekt i omgivningen.
Data om damning redovisas på LKAB.com/vad-vi-gor/vart-miljoarbete/nedfallande-stoft/.
Vi strävar alltid efter att ha så aktuella uppgifter som möjligt i allt material vi publicerar, inklusive översiktsbilder och ortofoton. På grund av den pågående samhällsomvandlingen i Malmberget blir det lite extra utmanande.

Ett tips är att gå in på https://minkarta.lantmateriet.se/ Där finns just nu ett mycket aktuellt flygfoto från Lantmäteriet som är tillgängligt för alla.  
En rapport sammanställs varje kvartal och skickas in till tillsynsmyndigheten och är där tillgänglig för allmänheten. Vi ser över möjligheten att även publicera den tillsammans med övrig miljöinformation på vår hemsida. 
Villkor 31 lyder. “Bolaget ska hålla minst ett informationsmöte per år, där aktuell miljöinformation rörande bolagets verksamhet i Malmberget/Vitåfors lämnas till allmänheten.” 
 
För att uppfylla villkoret ska LKAB bjuda in allmänheten till ett informationsmöte. Även Gällivare kommun och Länsstyrelsen brukar informeras om att mötet ska hållas men det är primärt riktat till allmänheten och det är inget krav att Länsstyrelsen ska bjudas in. Detta år fick Länsstyrelsen informationen lite sent.
Annonsering av mötet gjordes främst i lokalt annonsblad samt i viss utsträckning även genom utskick av brev. Dessvärre blev det ett tryckfel i det lokala annonsbladet där det angavs att mötet skulle ske på tisdag den 2 november. Så snart vi blev medvetna om detta gick vi därför ut med ett förtydligande på vår egen hemsida, i sociala medier samt med anslag på möteslokalen, att mötet skulle ske på onsdag den 2 november. Att det blev fel i annonseringen är beklagligt och vi ber om ursäkt för det inträffade.  
LKAB ser inte att det ligger inom ramen för företagets egenkontroll av miljöpåverkan att genomföra en sådan studie.
Villkor 22 lyder: ”Bolaget ska verka för att bostäder som utsätts för upprepade vibrationer, till följd av seismisk aktivitet, som överskrider 6 mm/s dagtid (kl. 07.00-22.00) och 3 mm/s nattetid (kl. 22.00–07.00) avvecklas. Värdena avser högsta svängningshastighet, mätt som komponentmax (PCPV), i sockeln på enskilda bostäder.” 

Om mätningarna visar att vibrationer överstiger angivna värden vid totalt fem tillfällen eller fler per år och mätpunkt under två efterföljande kalenderår ska det anses utgöra upprepade tillfällen enligt villkoret varvid en skyldighet för LKAB att verka för avveckling av berörda bostäder uppstår. Överskrids angivna värden vid totalt tio tillfällen och mätpunkt under ett kalenderår anses det också utgöra upprepade tillfällen och en skyldighet för LKAB att verka för avveckling uppstår i sådant fall utan att ett överskridande behöver ske efterföljande kalenderår.  
LKAB Malmberget mäter enligt den standard som anges i miljötillståndet, SS 460 48 66, som fångar vibrationer i frekvenserna 5 Hz – 300 Hz. Sedan den 26 januari 2022 mäter LKAB Malmberget även på försök enligt standarden DIN 4150-3 som fångar vibrationer i frekvenserna 1 Hz – 315 Hz. Utvärdering kommer att ske och vi kommer att ta ställning till om uppföljning av villkoret för seismiska händelser ska följas upp med DIN 4150-3 istället för SS 460 48 66. 
Gränsvärdena för markdeformationer som anges i s.k. töjningar beräknas mellan två GPS-punkter/plintar. När gränsvärdet på töjningar över 2 och 3 ‰ i vertikal respektive horisontell töjning har uppmätts för ett mätpar så behandlar LKAB området mellan rasområdet, området med synlig deformation på markytan, och den bortersta plinten att ha överskridit miljövillkorsgränsen.

Undantag gäller i de fall då deformationen sker i ett begränsat och definierat område, så som krosszonen i östra Malmberget. Då den deformationen är begränsad till zonen och verifierad även med andra metoder så sätts överskridandet vid den punkt där sträckan mellan de två aktuella mätparen korsar krosszonen.
Vibrationsvärden från skjutningar redovisas i den årliga miljörapporten som finns att tillgå på LKAB.com/vad-vi-gor/vart-miljoarbete/
 
Vibrationsvärde från seismiska händelser redovisas löpande på LKAB.com i enlighet med villkor 23 i miljötillståndet. 
Projektet påbörjades i februari 2020 vid golfbanan med endast en borrigg. Med covid-pandemins utbredning under 2020, brist på borriggar, oväntade bergförhållanden och införande av nya tekniker gjorde att borrningen tog längre tid än planerat.  
 
Resurserna riktades mot golfbanan i första hand med tanke på den tillgängliga borrtiden, d.v.s. hur många timmar per dygn man kan borra. Vid golfbanan har vi haft möjlighet att borra dygnet runt. Den tillgängliga borrtiden för borrplatserna vid Norra Mosebacke är däremot begränsad på grund av närheten till bebyggelsen. Där kan endast borrning ske dagtid.  
 
Borrprojektet vid golfbanan (även inkluderat Norra Mosebacke) kommer att avslutas sista december 2022.  
 
Ingen prospektering i området Mosebacke är planerad under 2023. 
Hittills under 2022 har nivån i seismikvillkoret överskridits vid två tillfällen, den 2 maj respektive den 31 oktober. 
Sprängningar och seismiska händelser följs upp genom vibrationsmätning. Det är inte relevant att följa upp detta med bullermätning. Uppföljning av bullervillkor sker genom närfältsmätning och beräkning samt immissionsmätning vid fasad.