Ett bredare och robustare LKAB

26 oktober 2018
Borrigg fotad av Lars-Göran Kalla
Förutom att söka nya fyndigheter ska LKAB skaffa fler ben att stå på för att parera svängningar på järnmalmsmarknaden. Foto: Lars-Göran Kalla

För att komplettera järnmalmsproduktionen och bättre kunna parera järnmalmsmarknadens svängningar behöver LKAB få en större bredd i sin affär.   – Vi är redan på god väg med LKAB Minerals expansion och genom samarbetet med Ragn-Sells som kan öppna nya marknader. Vi kan heller inte utesluta framtida förvärv, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Det nya LKAB kommer att inrikta sig på att etablera sig bredare på mineralmarknaden. Dotterbolaget LKAB Minerals har nyligen genomfört ett förvärv av den engelska företaget Francis Flower som återvinner masugnsslagg. Ett annat exempel är projektet som drivs tillsammans med Ragn-Sells dotterföretag EasyMining där man ska utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKAB:s avfallsströmmar. Det råder brist på såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller på världsmarknaden.

– Med våra engagemang i specialprodukter kan vi göra LKAB bredare och motståndskraftigare mot svängningar på järnmalmsmarknaden. LKAB måste säkerställa ekonomiska resurser också för breddningen av företaget. En stark ekonomi skapar förutsättningar för att, förutom utveckling av den egna verksamheten, expandera genom förvärv av andra verksamheter som gruvor och mineralföretag, säger Jan Moström.

Satsningarna på HYBRIT, SUM och ett bredare LKAB kommer att kräva stora ekonomiska insatser av bolaget. Mot den bakgrunden måste LKAB fortlöpande effektivisera verksamheten för att garantera den uthålliga lönsamhet som krävs för fortsatta satsningar. LKAB är också beroende av beslut från olika instanser i samhället för den fortsatta verksamheten, på kommunal nivå, länsnivå och statlig nivå. Det är därför angeläget att tillstånds- och planprocesserna utformas så att de är rättssäkra, effektiva, förutsägbara och långsiktiga.

– Vi har drivit frågan om tillståndsprocesser länge, både själva och i samarbete med vår branschorganisation Svemin. Det handlar inte om att kräva lägre miljökrav eller undantag, vi är beredda att ta vårt ansvar för en så låg miljöpåverkan som möjligt. Det handlar i stället om att få en förutsägbarhet i processerna så att vi får bättre förutsättningar att planera inför exempelvis starten av en ny gruva, säger Jan Moström.