Den nya gropen vid Printzsköld ska utredas

29 oktober 2019
Gropen som bildades ovanför malmkroppen Printzsköld.
Gropen som bildades ovanför malmkroppen Printzsköld.

En del av takskivan ovanför malmkroppen Printzsköld i Malmberget blockade upp till markytan under förra veckan och skapade en ny grop inne på LKAB:s industriområde. Arbetet med att utreda uppblockningen fortskrider.

LKAB gick 23 oktober ut och berättade att en ny grop bildats ovanför malmkroppen. Det skedde cirka 500 meter in på LKAB:s industriområde, och platsen var avstängd som en följd av den förhöjda seismiska aktiviteten i området. Även i vanliga fall är detta ett avspärrat område som personal inte kan åka in på utan att följa en rutin som bland annat innebär att bergmekaniker gör en kontroll och ger besked om inpassering tillåts. 

Förväntad processAtt det bildas gropar ovanför malmkroppar som börjat brytas under jord är i sig förväntat. Det är en naturlig följd av brytningsmetoden som går ut på att låta bergmassor fylla ut den plats där den utbrutna järnmalmen legat. Beroende på vilket djup brytningen startat, storleken och formen på malmkroppen samt bergets sammansättning tar det olika lång tid innan uppblockningen, som det kallas på gruvspråk, når markytan.

Olika bevakningsmetoderBergmekanikerna använder flera olika metoder för att mäta hur långt uppblockningen har gått och utifrån resultaten görs bedömningar för när takskivan ska blocka upp till dagen, alltså öppnas i en grop i marken. Man kan göra borrningar och mäta borrhålens djup för att avgöra takskivans tjocklek och man kan föra ner utrustning som laserskannar hålrummet ovanför malmkroppen, bland annat. Övervakning av den seismiska aktiviteten ger bra information om bergmassan vid takskivan, när uppblockningen sker genererar detta vibrationer som gruvans seismiksystem registrerar. På så vis kan bergmekanikerna få information om hur aktiv uppblockningsprocessen är.

Fortsatta utredningarLKAB har under flera års tid berättat om takskivan ovanför Printzsköld och hur den varit upphov till förhöjd seismisk aktivitet, samt om åtgärder som vidtagits för att minska den. Bedömningen har dock varit att en uppblockning skulle dröja ytterligare några år. Även om området nu var avspärrat enligt rutin har LKAB gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om ett tillbud, eftersom händelsen inte var förväntad att ske i närtid. I det fortsatta arbetet ingår nu en utredning av tillbudet och utredningar av den inträffade uppblockningen.