Aktivt arbete för minskad seismik vid gruvorna

7 december 2016
Illustration över bergspänningar

Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska antalet större seismiska händelser vid gruvorna i Kiruna och Malmberget.– Vi jobbar hårt med säkerheten i våra gruvor, samtidigt som det inte går att helt stoppa seismiska händelser, säger Mirjana Boskovic, bergmekaniker på LKAB i Kiruna som också arbetar med seismisk analys.

Seismik betyder skakning på grekiska. Eftersom LKAB tar ut malm i gruvorna påverkas berget. I första hand är det spänningar i berget som påverkas. När man tagit ut malmen söker bergspänningarna nya vägar, ungefär som när vatten leds om i en älv eller en å. Det finns två huvudkällor till seismisk aktivitet vid LKAB:s gruvor. Den ena är bergspänningarna som främst påverkar liggväggen, det berg som malmkroppen vilar emot. Den andra är hängväggen som bildas sedan malmen tagits ut.

Liggväggen är LKAB:s verksamhetsområde, och här är arbetet för att säkra berget avgörande för att malmbrytningen ska kunna fortsätta på ett säkert sätt. Säkerhetsarbetet består av flera viktiga delar. Det ena är bergförstärkning som kan ta upp dynamiska krafter. Det andra är planering av produktionssprängningar.

– Hur vi planerar och fördelar skjutningarna har betydelse för hur bergspänningarna påverkas. Det påverkar även vibrationer av seismiska händelser. Vi planerar sprängningar för att minska spänningar och vibrationer, säger Mirjana Boskovic.

På LKAB i Malmberget arbetar man på samma sätt:

– Vid planeringen av produktionen försöker vi se till att det inte bildas geometrier i bergmassan där spänningskoncentrationer kan uppstå, säger Fredrik Ersholm, bergmekaniker i Malmberget.

Omkring hälften av de större seismiska händelserna kommer från hängväggarna i LKAB:s gruvor. Eftersom malmkropparna lutar ungefär 60 grader så bildas en hängvägg på motstående sida mot malmbrytningen. När malmen tas ut bryts hängväggen sönder och rasar ned i tomrummet efter malmen. Detta är en ständigt pågående process i takt med malmbrytningen. Detta märks av i gruvsamhällena i stor utsträckning, eftersom bebyggelsen i både Kiruna och Malmberget ligger på samma sida om malmen, som hängväggen.

I Malmberget sker en stor del av de större seismiska händelserna de senaste två åren från uppblockningen av takskivan i Printzsköldmalmen.

– Som en konsekvens av detta har vi minskat malmproduktionen i Printzsköld, säger Fredrik Ersholm.

En annan tänkbar åtgärd för att minska antalet större seismiska händelser är hydraulisk spräckning. Det är en teknik som används av andra gruvföretag för att förbättra fragmenteringen i brytningen. Metoden går ut på att spräcka berget med vattentryck i borrhålen så att sprickor bildas. Detta gör att bergmassan inte lagrar lika mycket energi och antalet större seismiska händelser kan minskas.

– Metoden ska prövas och utvärderas i både Malmberget och Kiruna, säger Fredrik Ersholm.

I Kiruna var det seismisk aktivitet i Sjömalmen som märktes mest under fjolåret.

– Sjömalmen är den del av malmen i Kiruna som vi börjat bryta senast och som därför sker närmast markytan. Vid Sjömalmen sker brytningen under en takskiva som håller på att blocka upp till dagen. Nu har uppblockningen, sönderfallet, av takskivan pågått en period, och det är det vi i huvudsak känt av i staden, säger Mirjana Boskovic.

Under 2015 ägde 50 stycken seismiska händelser rum i Malmberget och 39 stycken i Kiruna. Seismiska händelser med en magnitud över 1,5 på LKAB:s lokala skala betraktas som större seismiska händelser.

Viktigt att veta

All brytning i LKAB sker på säkert avstånd från bebyggelse. Malmbrytning sker aldrig direkt under bebyggelse eller bostäder. Säkerhetsavståndet bestäms av den så kallade säkerhetsvinkeln. Därför flyttas avståndet som en följd av ökat djup på malmbrytningen. Det medför i sin tur behovet av samhällsomvandling, det vill säga att människor, byggnader och verksamheter flyttas utanför det utökade säkerhetsområdet.

LKAB övervakar, mäter och registrerar seismiska händelser med geofoner som är mycket känsliga och fångar upp även mindre händelser. Systemet har byggts ut kraftigt de senaste åren. Idag finns 390 geofoner i LKAB:s gruvor.