Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

14 december 2023

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet. Totalt beviljas 3,1 miljarder kronor för etableringen av en första demonstrationsanläggning i Gällivare för produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala. LKAB ansvarar för bygget av anläggningen och blir huvudmottagare av stödet.

– Förädlingen och produktionen av fossilfri järnsvamp är central för klimatet och för svensk konkurrenskraft. Vi välkomnar beskedet att staten är med och delar den inledande risken i detta avgörande steg för att industrialisera HYBRIT-teknologin. För att mota klimatförändringarna behöver vi komma framåt snabbt, och för att hålla takten är det viktigt att vi får alla förutsättningar på plats inför kommande investeringsbeslut, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Hybrit Development AB (HDAB), som ägs av LKAB, SSAB och Vattenfall, hade ursprungligen ansökt om 4,9 miljarder kronor i stöd från Industriklivet för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Den 31 oktober 2023 lämnade HDAB och LKAB in en kompletterande ansökan där det framgår att det är LKAB som blir ansvarigt för bygget av den planerade demonstrationsanläggningen och även blir huvudmottagare av det sökta stödet. Samtidigt minskades det sökta stödbeloppet till 3,7 miljarder.

Demonstrationsprojektet är ett av 35 projekt från 12 EU-länder som ingår i det integrerade IPCEI-projektet Hy2Use. IPCEI står för Important Projects of Common European Interest och möjliggör för EU-länder att ge statsstöd till prioriterade initiativ med ett strategiskt gemensamt europeiskt intresse.

– Svensk industris framtida konkurrenskraft ligger mångt och mycket i att bli fullt ut fossilfri. Därför är de satsningar som sker inom Industriklivet av stor betydelse inte bara för klimatet och miljöns skull utan minst lika mycket för kompetensförsörjningen och sysselsättningen på både nya och gamla industriorter i vårt land. Det beslut som vi nu tar är det finansiellt största som gjorts hittills i detta arbete och det är ett viktigt sådant, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Även om HYBRIT-tekniken visat sig fungera mycket framgångsrikt har den hittills inte använts och demonstrerats i full industriell skala med kontinuerlig produktion. Det nu beviljade stödet avses användas för att ta detta steg i Gällivare. Detta ligger i linje med utvecklingen av HYBRIT-samarbetet och syftet att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med fossilfri el och vätgas.

Planen med demonstrationsanläggningen är att producera drygt 1,3 miljoner ton järnsvamp per år, volymer avsedda för SSAB:s omställning. Med järnsvamp som produceras med vätgas i stället för kol kan koldioxidutsläppen i stålindustrin i stort sett elimineras genom att ersätta stenkolsdrivna masugnar med elektriska ljusbågsugnar.

– Vi välkomnar beslutet som är en viktig signal om möjligheterna med den gröna omställningen för svensk konkurrenskraft. Vi har påbörjat omställningen av SSAB:s stålproduktion i Norden, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen i Sverige och Finland med tio respektive sju procent omkring 2030. HYBRIT-teknologin har gjort oss till globala pionjärer inom fossilfri stålproduktion och vi ser fram emot att skala upp våra pilotleveranser av fossilfritt stål till kommersiella nivåer. Dagens besked är därför viktigt för vår strategi framåt, säger Martin Pei, teknisk direktör, SSAB.

Elbehovet för demonstrationsanläggningen med HYBRIT-teknik beräknas till cirka 5 TWh per år vid full drift och är primärt för storskalig produktion av fossilfri vätgas som behövs för direktreduktionsprocessen.

– Det här är ett glädjande besked, för klimatet, men också för Sveriges framtida konkurrenskraft. Samarbetet om hela fossilfria värdekedjan för fossilfritt stål har visat sig framgångsrik. Det och tillgång till konkurrenskraftig fossilfri el är och kommer bli avgörande för omställningens framgång. Sverige har redan ett fossilfritt elsystem, och har därmed en fördel jämfört med de flesta andra länder i världen, men nu måste vi se till att vi bygger ut försörjningen av fossilfri el och vätgas i takt med industrins behov. Vattenfall investerar i fossilfri elproduktion, överföring och utveckling av flexibla tekniker, såsom vätgaslager, för att bidra till fortsatt konkurrenskraftig energiförsörjning, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall.

Ägarbolagen i HYBRIT har stått för cirka 75 procent av finansieringen för teknikutvecklingen. SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsammans investerat en tredjedel var, totalt cirka 1,7 miljarder kronor i en förstudie inför pilotfasen, genomförande av piloten och en förstudie om demonstrationsfasen. HYBRIT har tidigare beviljats drygt 520 miljoner kronor i statsstöd.

LKAB har börjat ställa om sin gruv- och förädlingsverksamhet med målet att alla produkter och processer ska vara koldioxidfria år 2045 – en stegvis omställning för produktion av järnsvamp som ska minska koldioxidutsläppen hos kunder i världen med 40-50 miljoner ton per år, motsvarande hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. LKAB har i maj 2023 lämnat in ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja omställningen i Gällivare.

– Det är en enorm möjlighet för Sverige och för klimatet. Vår högkvalitativa järnmalm i kombination med god tillgång till fossilfri energi ger oss unika förutsättningar jämfört med andra länder att etablera en hållbar och konkurrenskraftig värdekedja för framtidens fossilfria järn- och stålproduktion. Nu gäller det att vi som samhälle tar vara på dessa fördelar och bygger konkurrenskraft samtidigt som vi attackerar utsläppen, säger Jan Moström.

Det planerade uppförandet av demonstrationsanläggningen bygger vidare på de positiva resultat som uppnåtts inom HYBRIT-initiativet, och där pilotverksamheten i Luleå även fortsatt har en viktig roll i teknikutvecklingen. Det gemensamägda forsknings- och utvecklingsbolaget Hybrit Development AB ska fortsätta utveckla teknologin med mål att på sikt licensiera ut den även till licenstagare utanför den nuvarande ägarkretsen.

Fakta om HYBRIT

Läs mer:

Energimyndighetens pressmeddelande: 3,1 miljarder i stöd till Hybrit (energimyndigheten.se)

Presskontakt:
Mikko Viitala
070 309 8163
mikko.viitala@lkab.com

Pressjour: 0771 76 00 10

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Förädlingen och produktionen av fossilfri järnsvamp är central för klimatet och för svensk konkurrenskraft. Vi välkomnar beskedet att staten är med och delar den inledande risken i detta avgörande steg för att industrialisera HYBRIT-teknologin. För att mota klimatförändringarna behöver vi komma framåt snabbt, och för att hålla takten är det viktigt att vi får alla förutsättningar på plats inför kommande investeringsbeslut

Jan Moström, VD och koncernchef LKAB

Media