LKAB släpper rapporter om den stora ökningen av mineraltillgångar

26 april 2023

Efter 2022 års prospektering presenterar LKAB nu sammanfattande tekniska rapporter om sina mineraltillgångar och mineralreserver. — Våra team har återigen levererat mycket framgångsrika resultat för året, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB. Jämfört med 2021 har mineraltillgångarna ökat med 18 procent och mineralreserverna minskat med sex procent. Per Geijer-fyndigheten i Kiruna har för första gången rapporterat en tillgång på sällsynta jordartsmetaller.

Mineralreserverna av järnmalm i Kiruna och Malmberget har minskat i takt med gruvproduktionen och även på grund av viss nedgradering i Kirunagruvan till följd av den seismiska händelsen 2020. Mineralreserverna i Leveäniemigruvan i Svappavaara har ökat med cirka 13 % till närmare 100 miljoner ton. Mineraltillgångarna i Kiruna har ökat med 16 % till 800 miljoner ton, och även Malmberget rapporterar en betydande ökning på 22 % till omkring 1,2 miljarder ton. I Svappavaara har mineraltillgångarna i Gruvberget ökat med 10 % till över 400 miljoner ton.

Prospekteringen i Per Geijer-fyndigheten har som tidigare rapporterats ökat mineraltillgången till 585 miljoner ton järnmalm och fosfor. Detta ökade tonnage har dessutom för första gången rapporterats som en antagen mineraltillgång av oxider av sällsynta jordartsmetaller, och det i mycket högre halter än i LKAB:s andra fyndigheter.

I slutet av 2022 hade LKAB identifierat mineralreserver på över 1,1 miljard ton och mineraltillgångar på omkring 3,2 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna (inklusive Per Geijer). Sedan starten 1890 har LKAB totalt brutit mer än 2 miljarder ton. Utöver järnmalm innehåller alla LKAB:s malmer mineraler som de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller kan utvinnas ur.

— Utsikten för att LKAB-gruvornas livslängd ska förlängas ytterligare har förbättrats rejält genom de här tillskotten till företagets mineralfyndigheter, säger Ian Cope.

Ytterligare information om LKAB:s mineralreserver och mineraltillgångar kan läsaren hitta på LKAB:s webbplats via följande länk:https://lkab.mediaflowportal.com/documents/folder/446946/

Här finns de sammanfattande tekniska rapporterna för var och en av LKAB:s mineralfyndigheter samt information om hur mineraltillgångarna har beräknats. De mineralreserver och mineraltillgångar som rapporteras i de sammanfattande tekniska rapporterna är desamma som tidigare rapporterats i LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineraler

Beräkningarna av mineraltillgångar har gjorts under överinseende av Howard Baker FAusIMM(CP), Managing Director och Resource Geologist, Baker Geological Services Ltd (BGS), som är ”kvalificerad person” enligt definitionen i rapporteringsstandarden PERC 2021. Howard Baker har granskat och godkänt den vetenskapliga och tekniska informationen i denna rapport och har bekräftat att:
”Vid datumet för denna offentliga rapport innehåller den mig veterligen all vetenskaplig och teknisk information som krävs för att den offentliga rapporten inte ska vara vilseledande.”

Beräkningarna av mineralreserver har gjorts under överinseende av Tim McGurk CEng FIMMM(QMR), Corporate Consultant (Mining Engineering) på SRK Consulting (UK) Ltd, som är ”kvalificerad person” enligt definitionen i rapporteringsstandarden PERC 2021.

Rapporteringsstandarden PERC (Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee)
LKAB sammanställer varje år sina mineraltillgångar och mineralreserver. LKAB:s rapporteringsmetod följer rapporteringsstandarden PERC 2021 som syftar till en balanserad bedömning av värdet på LKAB:s gruvor och fyndigheter. 2021 års upplaga av rapporteringsstandarden PERC överensstämmer med den internationella rapporteringsmallen CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) från november 2019.

Denna rapport omfattar rapporteringsperioden från 1 januari 2022 till 31 december 2022. Tim McGurk har granskat och godkänt den vetenskapliga och tekniska informationen i detta pressmeddelande och har bekräftat att:
”Vid datumet för denna offentliga rapport innehåller den mig veterligen all vetenskaplig och teknisk information som krävs för att den offentliga rapporten inte ska vara vilseledande.”

Kontaktperson: Tina Benson, kommunikationschef. Tel: 46 (0) 980 710 85. E-post: tina.benson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Utsikten för att LKAB-gruvornas livslängd ska förlängas ytterligare har förbättrats rejält genom de här tillskotten till företagets mineralfyndigheter.

Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB

Documents