Vd har ordet 2023

Starkt resultat men fortsatt utmaningar framåt

Detta är en sammanfattning av Jan Moströms vd-ord i LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Du kan läsa vd-ordet i sin helhet på sidorna 6–9 i pdf-versionen av redovisningen som hittas längst ned på sidan.

Jan Moström, vd och koncernchef

27 mars 2024

Låt mig börja med att konstatera att året överskuggas av den tragiska olyckan med dödlig utgång som inträffade i november vid en entreprenörs etablering på vårt industriområde i Kiruna. Säkerheten för såväl våra egna anställda som leverantörer på våra områden, står högst på vår agenda. Trots det miste en människa livet i arbetet, vilket visar att vi inte gjort tillräckligt och att säkerhetskulturen måste prioriteras ytterligare. Under året har våra högkvalitativa järnmalmsprodukter och vår trogna kundbas varit avgörande i en marknad som präglades av fortsatt osäkerhet och vikande stålproduktion. Vi har satt stort fokus på att förbättra produktiviteten genom hela vår produktionsprocess, från brytning, till lastning och förädling. Här gjorde vi vissa framsteg under året tack vare våra medarbetares engagemang i kombination med ett mer flexibelt och metodiskt arbete. På så vis förmådde vi successivt öka våra produktionsvolymer till nivåer vi inte sett sedan början på 2021.

I Kirunagruvan har vi tagit oss an utmaningen att nå upp till de produktionsvolymer vi hade innan den seismiska händelsen 2020 men har fortsatt en bit kvar. Vi har även nått framsteg med att uppnå en ökad produktionsstabilitet i våra förädlingsverk i Kiruna men en del återstår även där. Gällivare uppvisade stabila volymer och Svappavaara levererade på ett ansvarsfullt sätt på uppdraget att vara en reglerande kraft i rågodsförsörjningen till våra förädlingsverk. Sammantaget närmade vi oss önskade nivåer.

Den omfattande urspårningen på Malmbanan som inträffade i slutet av året visade på banans känslighet. De återställningsarbeten som kom att krävas under svåra väderförhållanden innebar att banan togs i drift först två månader senare. Järnvägen hann dock inte vara i drift i mer än några dagar innan en ny urspårning satte stopp för leveranserna till Narvik under ytterligare elva dagar. Tillsammans med den bristande kapacitet som finns på banan framåt innebär de stora lager som byggts upp att detta får stora konsekvenser för produktionen framöver. Såväl internt arbete som diskussioner med Trafikverket pågår kring hur konsekvenserna ska kunna begränsas och hur leveranskapaciteten ska kunna öka.

Kombinationen av våra egna insatser och draghjälp av en fortsatt stark dollar, ett relativt högt pris på järnmalm och att vi dessutom fick bra betalt för vår förädling till pellets innebär att vi levererar ett starkt resultat för året.

Solen går ner över berget Luossavaara

”Det är ingen enkel resa vi har framför oss, men vi har goda förutsättningar att utveckla och förlänga livslängden på verksamheten.”

Jan Moström, Vd och koncernchef

Fler initiativ krävs för att säkra investeringarna i norr

Norra Sverige har tagit ledningen i den globala omställningen mot en fossilfri framtid och enorma investeringar beräknas norr om Gävle under de kommande årtiondena. Utvecklingen av koldioxidfritt järn och fossilfritt stål, vindkraft och batterier till elbilar, är på väg att rita om Sverigekartan och flytta den ekonomiska tyngdpunkten närmare Arktis.

För ett fossilfritt samhälle krävs stora omställningar i allt ifrån hur människor lever och konsumerar till hur vi producerar råvaror och energi. Det behövs nya gruvor, utbyggd elproduktion och många kraftledningar. Då uppstår intressekonflikter som våra myndigheter och politiker måste hantera på ett ansvarsfullt sätt och i nära dialog med berörda parter. Samhället kan inte upphöra med användningen av fossila bränslen utan att alternativ får möjlighet att utvecklas.

Av avgörande betydelse är energisystemet. Sverige behöver skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av ny fossilfri elproduktion. Utbyggnaden av energisystemet är en förutsättning för industriexpansion och omställning och detta måste gå hand i hand för att en omställning i större skala ska vara möjlig.

Vi behöver som industri inte bara leveranssäkerhet och stora mängder ny kraft. Av största betydelse är att det kan levereras el till så konkurrenskraftiga priser som möjligt. Sverige har, med vårt idag nästan helt fossilfria elsystem, med stora inslag av vatten och kärnkraft och ett överskott på el tillsammans med stora landytor, avgörande konkurrensfördelar mot andra länder i hur vi kan bygga ut vårt energisystem framåt. Konkurrensfördelar som möjliggör att vi inte bara kan bli av med fossila bränslen utan även fortsätta ha lägre priser är konkurrenter och på så sätt kan bygga konkurrenskraft för svensk industri för att säkra framtida jobb och välfärd.

Trygga arbetsplatser och rätt kompetens avgörande

En förutsättning för att bedriva en säker och hållbar gruvverksamhet är att alla medarbetare sätter säkerheten i första rummet. Det står högst på vår agenda och är något vi arbetat fokuserat med under lång tid. Trots det omkom under året en anställd hos en av våra leverantörer – den andra dödsolyckan i verksamheten på fem år. Det visar att säkerhetskulturen måste prioriteras ytterligare. En kultur där varje enskild medarbetare har rätt stöd för att kunna ta ansvar både för sin egen och kollegornas säkerhet är ett måste.

För att realisera vår långsiktiga strategi och de planer vi stakat ut i närtid är vår förmåga att vara förstavalet som arbetsgivare, i den rådande konkurrensen i regionen, helt avgörande. LKAB har de senaste åren klättrat i olika rankingar av arbetsgivare. För första gången var vi med på listan över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare för unga talanger i Academic Works årliga undersökning, där vi kom på plats 59. Vi har utarbetat en strategi med tydliga prioriteringar som syftar till att attrahera nya talanger, men kanske främst till att ta vara på och utveckla våra befintliga medarbetare.

Konkurrensen är hård och genom kampanjer, i Sverige och utomlands, arbetar vi med att beskriva vad LKAB kan erbjuda som arbetsgivare. Vi är också högst delaktiga i samhällsomvandlingen och fortsätter att samverka med kommuner och lokala näringar för att öka regionens attraktivitet, så att fler människor ska vilja flytta hit.

Stegvis omställning fram till 2045

Det är ingen enkel resa vi har framför oss, men vi har goda förutsättningar att utveckla och förlänga livslängden på våra verksamhetsorter och öka självförsörjningen i EU. För att lyckas måste vi ha stabila och starka kassaflöden även under kommande år. Men det spelar ingen roll hur bra våra gruvor och verk går om stålverken inte får tillgång till våra produkter, och om våra planer inte kan realiseras riskeras både arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunerna i våra närområden. Här krävs en närvarande och styrande statlig hand som vågar ta nödvändiga beslut. Norra Sverige har hamnat i världens fokus som ett nav i omställningen mot en fossilfri och hållbar framtid. En plats där klimatutmaningen på kort tid har skapat hisnande möjligheter och en stark framtidstro. I en tid när den globala stålindustrin utvärderar olika vägar för att producera stål med mindre eller inget utsläpp av växthusgaser är vi övertygade om att LKAB är ytterst väl positionerad med våra mineraltillgångar och den teknik vi utvecklat. Vår strategi lägger grunden för att vi ska kunna vara en del av lösningen och därmed skapa värde för oss, våra ägare, våra kunder, lokalsamhället och inte minst klimatet.

Nyckelhändelser 2023

Maj

Ansökan om miljötillstånd lämnades in för verksamheten i Gällivare, som utöver befintlig verksamhet omfattar etablering av en första demonstrationsanläggning för produktion av vätgastillverkad fossilfri järnsvamp i industriell skala och ett apatitverk för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

Blommande växter vid strömmande vattendrag.

Juni

Ansökan om bearbetningskoncession lämnades in för den nya fyndigheten i Kiruna, som genom framgångsrik prospektering växt ytterligare under året. Vid ett godkännande ges möjlighet att fortsätta utveckla fyndigheten och förbereda en miljötillståndsansökan.

Oktober

Tester av vätgaslagret som drivs inom samarbetet med SSAB och Vattenfall visade på framgång kommersiellt på elmarknaden. Utfallet visade att lagring kan minska den rörliga kostnaden för vätgasproduktion med 25 till 40 procent vilket tydliggör möjligheterna med denna metod för industrins omställning.

November

Samarbetet mellan LKAB, SSAB och Vattenfall beviljades stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet. Totalt beviljades 3,1 miljarder kronor för etableringen av den första demonstrationsanläggningen i Gällivare.

November

En ny lokverkstad invigdes i Kiruna och en avsiktsförklaring tecknades gällande förvärv av 49 procent av ett verkstadsföretag för underhåll av hjul, båda viktiga steg för att säkra LKAB:s leveranser.

November

Natten till måndagen den 13 november inträffade en allvarlig olycka på LKAB:s industriområde i Kiruna, där en anställd till en av våra leverantörer tragiskt omkom.

December

I slutet av året inträffade en omfattande urspårning på Malmbanan av ett fullastat malmtåg och banan togs i drift först två månader senare. Järnvägen hann dock inte vara i drift i mer än några dagar innan en ny urspårning inträffade. Den bristande kapaciteten på banan framåt och de stora lager som byggts upp medför stora konsekvenser för produktionen framöver.

Documents

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Artikeln är en del av LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2023. Läs fler artiklar och se höjdpunkter från året som gått här.