Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På LKAB lämnar vi ännu ett starkt år bakom oss; med en nettoomsättning på över 46 miljarder kronor och ett rörelseresultat på närmare 21 miljarder kronor. Detta är en kortversion av LKAB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2022 där du kan du läsa om våra framgångar, resultat och framtidsutmaningar under året.

LKAB i korthet

År 1890 grundades LKAB i Kiruna och redan år 1900 började vi bryta malm. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag är helägt av den svenska staten och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. I över hundra år har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar, och idag är vi en internationell gruv- och mineralkoncern som leder omställningen av järn- och stålindustrin mot en hållbar framtid.

Koncernchefens kommentar

2022 har varit ett av LKAB:s mest framgångsrika år. Vi har gjort framsteg i flera avseenden, men de svåraste utmaningarna ligger fortfarande framför oss – och i många fall utanför vår kontroll.

Man in LKAB-clothing standing outdoors

"Vi kan och vi vill – men får vi?"

Jan Moström, vd och koncernchef

-84%
Minskat koldioxidutsläppen med 84 procent per ton produkt från 1960 till dagens pelletsproduktion.
-14%
Stål producerat med LKAB:s pellets bidrar till 14 procent lägre koldioxidutsläpp än det europeiska medelvärdet.
CO2
Första järnmalmsproducenten att mäta och redovisa koldioxidavtryck.
Kvinna i klätterutrustning vid hav/sjö som tittar ut över snötäckta fjäll.

Mot en ny järnålder.

Världen står inför en stor utmaning orsakad av klimatpåverkande utsläpp. Den globala järn- och stålindustrin står i dag för så mycket som en fjärdedel av industrins samlade koldioxidutsläpp.

2020
LKAB antar en ny strategi för att uppnå koldioxidfria processer och produkter.
2045
Våra processer och produkter är koldioxidfria.
Kvinna i klätterutrustning vid hav/sjö som tittar ut över snötäckta fjäll.

Tydlig strategi för omställning

Strategin stakar ut vägen för den största omställningen sedan LKAB grundades 1890, och är också den största industrisatsningen i svensk historia. För att nå den vill vi sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, producera koldioxidfri järnsvamp och utvinna kritiska mineral ur gruvavfall. Viktiga milstolpar de kommande åren är etableringen av en industripark för mineral, samt etableringen av järnsvampsanläggningar för produktion i industriell skala. Genom omställningen till produktion av koldioxidfri järnsvamp som insatsråvara till stålindustrin, kan vi bidra till att sänka de globala utsläppen av koldioxid med en mängd som motsvarar hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser.

Snowmobile in winter environment

Året i korthet

LKAB levererade ett rörelseresultat för året som uppgick till närmare 21 miljarder kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 45 procent. Detta trots ökade kostnader till följd av bland annat högre energipriser och störningar i produktionen.

46 543 Mkr

Nettoomsättning.

20 799 Mkr

Rörelseresultat.

10 156 Mkr

Operativt kassaflöde.

4 944 Mkr

Investeringar mot koldioxidfria processer och produkter.

120 USD/ton

Genomsnittligt globalt spotpris för järnmalmsprodukter.

4 500 ca

Medelantal anställda.

Strategi för framtidens LKAB

Till 2045 ska LKAB:s processer och produkter vara koldioxidfria. Vi ökar värdet på våra produkter, effektiviserar produktionen och breddar vår affär – samtidigt som vi gör skillnad för klimatet på riktigt.

Ny världsstandard för gruvbrytning
Att bryta järnmalm med lönsamhet och säkerhet på större djup, och dessutom koldioxidfritt, ställer krav på hög kompetens avseende design samt metodik och planering för brytning. LKAB bedriver ett pågående arbete där vi utvecklar en ny världsstandard för gruvbrytning genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya arbetssätt. Detta lägger grunden för en ny värdekedja med vidareförädling till järnsvamp.
Framtida leverantör av koldioxidfri järnsvamp
Produktionskapaciteten för järnsvamp byggs stegvis upp baserat på teknik som nyttjar vätgas producerad med fossilfri elkraft. Vi stärker vår position i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter och möjliggör kraftigt sänkta koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan.
Breddad affär med utvinning av kritiska mineral
Strategiskt värdefulla jordartsmetaller och fosfor ska utvinnas ur våra råvaruflöden. Det innebär att vi tar steg in på nya marknader för mineralanvändning. Jordartsmetallerna används inom tekniskt avancerade applikationer så som permanentmagneter och fosfor behövs i mineralgödsel inom jordbruket.

Vår strategi möjliggör minskade utsläpp och ökad omsättning

En avgörande del i vår strategi är att öka förädlingsgraden genom en successiv övergång till produktion av koldioxidfri järnsvamp. Fullt genomförd innebär vår omställning att vi har koldioixdfria processer och produkter samtidigt som vi sänker de totala koldioxidutsläppen från kundernas stålproduktion med 40–50 Mt per år. Det är ungefär lika mycket som hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser.

Verksamheten

Vår mission är att innovativt och konkurrenskraftigt bryta och förädla järnmalm och mineral till klimateffektiva kvalitetsprodukter. LKAB har en stark tradition av att ta ansvar och vara en positiv kraft för utveckling – som leverantör till en global industri, men också som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör.

Affärsområde Järnmalm

LKAB:s framtida marknad är koldioxidfri järnsvamp, men den existerande marknaden för järnmalmspellets kommer fortsätta sätta ramarna för vår lönsamhet under lång tid framöver. Omställningen av stålindustrin väntas ske successivt där en övergång till processer som nyttjar klimateffektiva järnmalmspellets är ett steg på vägen.

43 288 Mkr

Nettoomsättning.

21 322 Mkr

Rörelseresultat.

>90 %

Över 90 procent av omsättningen utgörs av järnmalmsprodukter.

Affärsområde Specialprodukter

Affärsområde Specialprodukter kompletterar järnmalmsverksamheten genom att utveckla och sälja tjänster och produkter för andra tillämpningar än ståltillverkning. Det är ett område som växer, bland annat med flera innovativa utvecklingsprojekt för att utvinna kritiska mineral ur gruvavfall, och verksamheten är en viktig del i vår omställning.

7 087 Mkr

Nettoomsättning.

541 Mkr

Rörelseresultat.

1/3

Mer än en tredjedel av värdet för mineralförsäljning härrör från sekundära material som LKAB Minerals utvecklar värdefulla produkter av.

Fokusområden

Tre byggstenar är centrala för att fullfölja vår strategi:

Ladda ner och läs när du vill!

Denna sida är en sammanfattning av LKAB:s års- och hållbarhets­redovisning för 2022 som finns att ladda ner i sin helhet på länken nedan.

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar

Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2019