Vision för ekologisk landskapsutformning av Svappavaara verksamhetsområde

En vision för hur industriområdet i Svappavaara ska se ut efter att gruvverksamheten en gång avvecklas ska nu tas fram.

För mer information om projektet, se här.

Fråga 1

Kartbild över gruvområdet i Svappavaara

När gruvverksamheten någon gång i framtiden avslutats i Svappavaara finns möjligheten att området återställs till naturmark. Hur skulle du vilja att området återställs utifrån de identifierade naturliga naturtyperna som finns i områdena runt gruvan?

Identifierade naturtyper:

Torr tallhed: Torr fast mark där tall dominerar trädskiktet. Buskskiktet är ofta klent utvecklat men kan till exempel innehålla en och på marken dominerar lavar eller risvegetation som kan utgöras av renlavar, fönsterlavar i blandning med ris av lingon eller kråkbär.

Barrblandskog: Naturtypen är en övergång från den torra tallheden till fuktigare områden varpå lövträd som björk, rönn och al kommer in. Här kan ofta förekomma buskar av yngre lövträd och olika videarter. Markskiktet består ofta av mossor med enstaka gräs och risvegetation av blåbär.  

Ängsmarker: Utgörs ofta av fuktängar som domineras av olika starrarter med enstaka mossor och förekomster av arter som kråkklöver, missne och kabbeleka. Ängsmarkerna kan bli översvämmade av vatten vid snösmältning.

Våtmarker: Domineras av starr och översvämmas vid högflöden och innehåller mindre öppna vattenytor som är permanent öppna.

Sjö: Permanent öppen vattenyta som är större än en hektar och innehåller akvatiska vattenväxter.

Fråga 2

Kartbild över industriområdet i Svappavaara

Om det är möjligt att bevara vissa byggnader eller delar av industriområdet, vad skulle du i så fall vilja bevara för framtiden?

Fråga 3

Fråga 4