Samråd avseende täktverksamhet i Svappavaara

LKAB ansöker om nytt tillstånd för den redan befintliga moräntäkten i Svappavaara. Täkten ligger inom gruvindustriområdet i anslutning till Leveäniemi dagbrott.

Flygbild över industriområdet i Svappavaara
Foto: Fredric Alm

Tillståndet omfattar uttag av kvarvarande 308 500 ton morän ur täkten över en tioårsperiod. Moränen ska användas till efterbehandlingsåtgärder och infrastrukturbyggnationer inom Svappavaara gruvindustriområde.

LKAB bjuder in till samråd enligt 6 kap. 29§ miljöbalken för att informera om och inhämta synpunkter på den planerade verksamheten.

Har du frågor, vill lämna ett yttrande eller önskar få samrådshandlingen skickad till dig kan du kontakta:

Andreas.johansson.ext@lkab.com eller Ecogain AB, Västergatan 36, 211 21 Malmö.

Märk yttrandet ”Svappavaara” och skicka det senast den 9 november 2022.

Mer om samråds- och tillståndsprocessen

Samrådet är det första steget i en tillståndsprövning, med syfte att samla in synpunkter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. Samrådet gäller även innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska utgöra en del av ansökan. Eftersom verksamheterna omfattas av den så kallade Sevesolagen avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och begränsas.

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse tas fram och bifogas tillståndsansökan. I samrådsredogörelsen kommer det att framgå vilka synpunkter som samlats in och hur vi tagit hänsyn till dem.

Illustration över de olika stegen i en samrådsprocess